square03_blue_3.gif

Hovedside

square03_skyblue.gif

Pasientsider

square03_purple_1.gif

Legesider

square02_blue_3.gif

Faginfo

square03_blue_1.gif

Kontakt

square03_skyblue.gif

Lenkjer

 

Frå Köhlers Medizinal-Plantzen

    

LEGESIDER

Henvisning
Fjordklinikken har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF. Pasientar frå Møre og Romsdal og Trøndelag kan derfor henvisast til Fjordklinikken.
For tida er det 9 mnd. ventetid.

Pasientar henvisast til Fjordklinikken av ein lege eller psykologspesialist. Det mest praktiske er at fastlegen henviser pasienten, det gjer alt enklare både for fastlege, spesialist og pasient. Føresetnad for å kunne henvise til Fjordklinikken, er at det blir lagt til rette for eit tett samarbeid mellom legespesialist, fastlege og pasient. Når ein pasient blir henvist, må henvisande lege rekne med å sette av tid til felles oppfølging for visse grupper av pasientar. Dette kan vere felles møte med pasienten, somatisk utredning, blodprøvetaking, reseptar og oppfølging av medisinering, sjukemeldingar eller øyeblikkeleg hjelp.

Norsk helsenett
Henvisningar, epikriser, notat og laboratoriesvar kan sendast til oss på NHN.
Marit Rakstang har HerId 112888

Vegen vidare - prioritering
Den henviste pasienten blir prioritert etter prioriteringsrettleiar "
Prioriteringsveileder Psykisk helsevern for voksne - IS-1582". Denne kan lastast ned frå lenkje nedst på sida. Dersom pasienten oppfyller vilkåra for å få "rett til nødvendig helsehjelp" (rettigheitspasient), blir han/ho prioritert framføre andre.

Etter vurderingssamtalar - som kan foregå i ein eller fleire timar - får henvisande lege/fastlege/psykologspesialist tilbakemelding. Dersom pasienten fortsett konsultasjon over lengre tid, sender vi rapport og heldt fastlege orientert om behandlinga. Og vi ser gjerne at fastlege tek kontakt med oss for å gje utfyllande informasjon, eller om det er noko han eller ho vil spørre oss om. Når pasienten blir avslutta i behandling, sender vi epikrise til fastlege - om pasienten gjev samtykke det. Om ikkje pasienten gjev samtykke, sender vi eit notat og orienterer om at pasienten blir avsluttta.

Henvisningsinformasjon og behandling
Ved oppstart av behandling/vurderingssamtale blir det teke grundig anamnese. Denne byggjer på henvisningsinformasjon, samtale med pasienten og evt. komparentopplysningar.

Les meir om henvisningsinformasjon og behandlingLenkjer

Retningsliner for behandling depresjon

Psykisk helsevern for voksne (rettleiar)
 

     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2021 Fjordklinikken